Nederlands Français Deutsch Impressum
    Inkoopassortiment  Verkoopassortiment Algemene Voorwaarden Certificering

#

Uw contactpersonen

Adrian Schmitz

Eigelshoven & Co. SPRL
Quartum Business Center
Hütte 79/7
B-4700 Eupen

Tel.: +32 87765660
Mobil: +49 173 1505 669
Fax: +32 87765661
adrian.schmitz@holz-eigelshoven.de
 


Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

Onze verkoopvoorwaarden gelden bij wijze van uitsluiting; voorwaarden van de klant die hiermee in strijd zijn of afwijkend zijn, worden door ons niet erkend. Eventuele afwijkende overeenkomsten zijn slechts per geval geldig. Afwijkende verklaringen van onze vertegenwoordigers zijn voor ons slechts geldig als wij deze uitdrukkelijk schriftelijk bevestigen.

2. Offertes

Onze offertes en andere verklaringen zijn in ieder opzicht vrijblijvend, voor zover deze niet schriftelijk door ons bevestigd zijn.

3. Levering

Leveringstermijnen zijn altijd vrijblijvend. Het van kracht worden van de door ons aangegeven levertijd stelt de stipte en correcte naleving van de verplichtingen van de koper voorop. Deelleveringen zijn toegestaan.

De verkoper is in geval van overmacht uit zijn verplichting tot levering ontheven, dus bij iedere van de verkoper onafhankelijke reden of als het voorval ten dele niet door hem beheersbaar is (o.a. stakingen, leveringsvertraging bij de eigen leveranciers, exportverbod, brand, interne organisatieproblemen bij de onderneming...) De verkoper hoeft niet te bewijzen dat de storing niet te voorzien en niet te voorkomen was.

Een aansprakelijkheid voor leveringsoverschrijdingen is uitgesloten, voor zover deze niet door grove schuld of opzet veroorzaakt is.

4. Risico-overdracht

Zodra de goederen het terrein van de verkoper verlaten hebben of door de verkoper overgedragen zijn aan het expeditiebedrijf, ligt het risico van het transport van de goederen bij de koper. Dit is ook het geval als onze prijzen franco, ROB of CIF zijn.

5. Prijzen

De wettelijke BTW is niet inbegrepen bij onze prijzen; deze wordt in wettelijke hoogte op de factureringsdatum apart in de factuur aangegeven.

Voor zover uit de orderbevestiging niets anders blijkt, gelden onze prijzen „ex fabriek“. Al onze facturen dienen na ontvangst zonder aftrek betaald te worden.

6. Betalingen

De facturen zijn te betalen in de vestigingsplaats van verkoper. Vertegenwoordigers zijn niet gerechtigd om betalingen in ontvangst te nemen.

Bij wanbetaling of te late betaling van een factuur wordt deze van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning met 10% en een minimum van 2.000 BEF verhoogd. Bovendien dient er een vertragingsrente van 15% per jaar betaald te worden. Indien de overeengekomen betalingstermijn niet in acht genomen wordt, is verkoper o.a. gerechtigd om de leveringen onmiddellijk stop te zetten en de overeenkomst te beëindigen.

7. Eigendomsvoorbehoud

De verkochte goederen blijven tot de dag van de volledige betaling van de verkoopprijs, nevenkosten en heffingen volledig eigendom van verkoper. Indien er geen betaling geschiedt, kan de verkoper de goederen terugnemen en de verkoop middels een eenvoudige schriftelijke mededeling opheffen, als niet binnen 8 dagen gevolg gegeven is aan de voorafgaande in gebreke stelling. Dit geschiedt onder voorbehoud van alle eisen tot schadevergoeding.

8. Controleplicht - garantie

De koper dient iedere levering onmiddellijk na ontvangst zorgvuldig en volledig te controleren.

Alle gebreken of eventuele beschadigingen aan de geleverde goederen of de verpakking die bestaan op het moment van levering, moeten door de klant op de leveringsbon, de factuur of de transportdocumenten aangegeven worden. Indien dit niet geschiedt, kunnen deze reclamaties niet in acht genomen worden.

Een reclamatie is slechts geoorloofd als deze binnen 8 dagen na levering middels een aangetekend schrijven onder vermelding van redenen en bijsluiting van een monster plaatsvindt. Indien er geen sprake is van een tijdige reclamatie in de vereiste vorm, wordt de levering geacht geaccepteerd te zijn.

In geval van een gerechtvaardigde en op tijd geschiede reclamatie vindt er een vervangende levering of een vergoeding van de verminderde waarde plaats. Dit is door ons te beslissen. Verdere schadevorderingen zijn uitgesloten. Er bestaan in geen geval garantieaanspraken als goederen waaraan gebreken ontdekt zijn, of bij zorgvuldige controle ontdekt hadden kunnen worden, doorverkocht, bewerkt of in gebruik genomen worden.

Een verdere aansprakelijkheid dan in de voorstaande voorwaarden voorzien is – zonder inachtneming van de rechtelijke aard van de geclaimde vordering – uitgesloten. Voor zover onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor alle andere vorderingen.

9. Gebruik

Er bestaat geen aansprakelijkheid voor het feit dat de geleverde goederen geschikt zijn voor de door de koper voorziene bestemming. Uitsluitend de koper is voor de controle van de toepasbaarheid van de producten verantwoordelijk. Er bestaat geen aansprakelijkheid van de verkoper met betrekking tot eventuele octrooirechten van derden en de overeenstemming met de plaatselijke juridische situatie.

10. Plaats van naleving, rechtskeuze en bevoegd gerecht

Plaats van naleving is onze vestigingsplaats. Met betrekking tot de zakelijke relatie en de rechtelijke relatie tussen verkoper en koper geldt Belgisch recht.

Voor alle geschillen, die zouden kunnen ontstaan uit deze overeenkomst, zijn uitsluitend de gerechten in het arrondissement Eupen bevoegd. Het staat de verkoper echter vrij om een ander gerecht kennis te laten nemen van het geschil.